Het lot van de vijf resterende kolencentrales van Nederland leidt tot grote onenigheid binnen het kabinet. Minister Henk Kamp van Economische
Zaken (VVD) en staatssecretaris voor Milieu Sharon Dijksma (PvdA) liggen op ramkoers over de vraag of een of meerdere centrales vervroegd moeten sluiten, zo melden ingewijden.

Vrijdag zou in de ministerraad een besluit moeten vallen, maar naar verluidt wordt het hete hangijzer opnieuw doorgeschoven. De verwachting
is dat minister-president Mark Rutte volgende week ingrijpt om de patstelling te doorbreken.

Scenariostudie

Dijksma neemt geen genoegen met het voornemen van Kamp om alleen een scenariostudie naar buiten te brengen zonder een daadwerkelijk besluit
over sluiting van een of meerdere centrales. Volgens goed ingevoerde bronnen eist de PvdA-bewindsvrouw op zijn minst de bekendmaking van een
datum voor het opdoeken van de Hemwegcentrale in Amsterdam om de CO2-uitstoot verder terug te dringen.

De twee bewindslieden toonden zich op 23 december, voor de start van het kerstreces, nog ogenschijnlijk eensgezind. Kamp en Dijksma ontkenden het met elkaar overhoop te liggen, maar slechts meer tijd nodig te hebben.

De VVD-minister weigerde echter te bevestigen of ook maar een van de onderzochte scenario’s was geënt op sluiting van een kolencentrale.
Bovendien verklaarde hij dat het besluit over een vervroegde sluiting pas in het najaar aan de orde zou zijn als de nationale energieverkenning daar aanleiding toe geeft.

Reductie

Volgens Kamp kan Nederland de beoogde CO2-reductie van 25% in 2020 halen zonder extra kolencentrales stil te leggen. Daarmee wordt voldaan aan het zogeheten Urgenda-vonnis waarin de regering wordt gedwongen om dit doel van het klimaatbeleid na te streven. In de afgelopen jaren zijn er al vijf kolencentrales dichtgegaan, het gevolg van een afspraak in het Energieakkoord van 2013.

Kamp wil daarom niet verder gaan dan het bekendmaken van de uitkomsten van een vijftal mogelijke scenario’s. Conclusies wil hij niet verbinden
aan de studie die al enige tijd geleden is afgerond door onderzoeksbureau Frontier Economics. Deze plan van aanpak is Dijksma echter in het verkeerde keelgat geschoten. Zij is vastberaden om nog deze kabinetsperiode de sluiting van ministens een centrale af te dwingen.

Prestigekwestie

Door de zaak zo op de spits te drijven, is het voor de PvdA een prestigekwestie geworden, zo klinkt het bij milieuorganisaties. Het
aftreden van fractievoorzitter Diederik Samsom — gezien als de drijvende kracht achter dit dossier — en het aangekondigde vertrek van Kamerlid en groot pleitbezorger Jan Vos heeft daar niet aan afgedaan. Dijksma, nummer vier op de kandidatenlijst van de PvdA voor de verkiezingen van
15 maart, wil dit punt nog voor de stembusgang binnenhalen.

Kamp weigert zich echter te laten opjagen door coalitiegenoot PvdA en de oppositie. Met tegenzin komt hij met de scenariostudie tegemoet aan een
aangenomen motie van D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een uitfasering van de laatste
kolencentrales. Volgens de VVD-minister is een dergelijke ingreep niet alleen kostbaar maar ook ineffectief omdat Nederland de benodigde
elektriciteit dan van nog vuilere buitenlandse kolencentrales zal importeren.

Uitkomst

In de nog niet bekendgemaakte Frontier-studie wordt dit argument naar verluidt weerlegd. Een groot deel van de wegvallende elektriciteitsproductie zal juist door minder vuile gascentrales worden gecompenseerd. De elektriciteitsrekening zal in geval van sluiting van
alle kolencentrales in 2020 met 0,4 cent per kilowatt uur oplopen, oftewel jaarlijks zo’n €14 extra per huishouden. Een schatting van de te verwachten schadeloosstelling voor de eigenaren van de kolencentrales is in deze berekening echter niet meegenomen.

 

Bron: Financieel Dagblad 12/01/2017
Kamp en Dijksma op ramkoers over kolencentrales

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.